Ban hành kế hoạch thi hành bộ luật hình sự của bộ NN và PTNT

0
                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                        NÔNG THÔN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                          ——-
Số
: 753/QĐ-BNN-PC                                                 Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Bộ;
– Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGHà Công Tuấn

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-BNN-PC ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015), Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 109/2015/QH13) và ngày 19/02/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự).
Để triển khai thi hành Bộ luật kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 109/2015/QH13 và Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

2. Yêu cầu:

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 109/2015/QH13 và Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

c) Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong năm 2016.

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn chuyên sâu

Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung do Bộ Tư pháp biên soạn, các đơn vị biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể, quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, bảo đảm sự đầy đủ, thống nhất về nội dung của tài liệu tập huấn chuyên sâu (Vụ Pháp chế sẽ chuyn tài liệu cho các đơn vị khi nhận được tài liệu của Bộ Tư pháp).
– Đơn vị thực hiện: các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi; các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y.
– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý chất lượng NLS&TS.
– Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4 năm 2016.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật.
– Đơn vị thực hiện:
+ Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật cho đại diện của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
+ Các đơn vị thuộc Bộ: lựa chọn các hình thức thiết thực, phù hợp tổ chức tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.
– Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5 năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Đơn vị thực hiện: Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học và Thống kê xây dựng chương trình, chuyên Mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, nhất là những nội dung mới của Bộ luật.
– Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý III năm 2016.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13

a) Đơn vị thực hiện:
– Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản: tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trong ngành trực tiếp làm nhiệm vụ Điều tra, phục vụ Điều tra tội phạm, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành và đội ngũ giám định viên tư pháp ngành Nông nghiệp.
– Tổng cục Thủy lợi; các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y: tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành và đội ngũ giám định viên tư pháp ngành Nông nghiệp.
b) Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2016.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật hình sự.

– Các Tổng cục, các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015. Gửi kết quả rà soát bằng văn bản về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước 21 tháng 3 năm 2016; đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ: vuphapchebnn@gmail.com; nguyenthanhtrung.mard@gmail.com.
– Vụ Pháp chế: tổng hợp trình Bộ để gửi Bộ Tư pháp trước 31/3/2016.

5. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc trình ban hành văn bản mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Bộ luật hình sự 2015.
– Đơn vị thực hiện: các đơn vị được giao nhiệm vụ trên cơ sở kết quả rà soát.
– Thời gian hoàn thành: trước 30 tháng 6 năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ được giao nhiệm vụ căn cứ vào Kế hoạch này ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/9/2016 để tổng hợp, trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm 2016 đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện. Vụ Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ.

3. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449