Browsing: Công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm quy-dinh-ghi-nhan-my-pham
0

Nhãn mỹ phẩm bắt buộc phải gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết rõ , đầy đủ các nội dung, quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của háng hóa.
Nếu không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các

1 2 3 10