Công văn 368/GSQL-TH năm 2016 kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

0
                        TỔNG CỤC HẢI QUAN
                      CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số : 368/GSQL-TH  
                                       Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Kính Gửi:      – Cục hải quan các tỉnh, thành phố
– Cục Điều tra chống buôn lậu.

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được Đơn và hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu “MOSKOVKAYA” “COBETCKOE”, “SOVETSKOE”, “STOLICHNAYA”, “RUSSKAYA” (05 nhãn hiệu, gồm chữ và hình) thuộc Chủ sở hữu quyền FKP Sojuzplodoimport (Danh sách sản phẩm được chi tiết tại các Đăng ký quốc tế gửi kèm Đơn đề nghị)

Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 13/2015/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận Đơn đề nghị nêu trên đến ngày 16/3/2018.

Cục Giám sát quản lý về hải quan đã gửi Đơn và hồ sơ (bản mềm) của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh từ hộp thư điện tử tchq.shtt@customs.gov.vn đến hộp thư điện tử của các đầu mối SHTT thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT đối với các nhãn hiệu nêu trên theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp – Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan;

Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805/8809);
Fax: 04.39440620;
Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.
Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (để t/báo);
(Đ/c: 8 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
– Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449