Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

0

Theo thông tư số 194/2013/TT-BTC hương dẫn về tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài phải đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Cụ thể như sau : Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu chuyển thành công ty cổ phần là doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước cần lắm dữ 100%vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Trong đó phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc chấp thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp tái cơ cấu với công ty mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong thông tư đó cũng quy định rõ về công ty mua bán nợ chỉ được phép quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi hai bên thỏa thuận xong.Việc mua nợ để tái cơ cấu đăng ký thành lập  doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

Nếu bạn có thắc về vấn đề này liên hệ với chúng tôi để được giải đáp tốt nhất, chúng tôi mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449