Thông Tư Số 41/2011/TT-BYT sửa đổi bổ sung cấp giấy phép hoạt động

0
                          BỘ Y TẾ                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số : 922/QĐ-BYT
                                     HÀ NỘI, ngày 21 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 41/2015/TT-BYT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2011/TT-BYT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Ban hành văn bản pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:
Thay cụm từ “Thời gian hành nghề” thành cụm từ “Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449