Biểu mẫu thay đổi đ/c trụ sở chính công ty

0

Tải biểu mẫu : Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

CÔNG TY   ……………………..

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

—————-

Số:         /TB-………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………….

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY  ……………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………..cấp ngày …………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………..
2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:
…………………………….
Sinh ngày: ……….     Dân tộc: ……………          Giới tính: ……………..
Quốc tịch: ……………………
CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời điểm thực hiện thay đổi: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Doanh nghiệp cam kết sửa đổi điều lệ trong các mục tương ứng trên.

Doanh nghiệp cam kết:

  • Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo: ……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449