Đăng ký độc quyền nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

0

Hiện nay đăng ký bảo hộ nhãn hiệu người nộp đơn có thể sử dụng một số kênh sau để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại từng quốc gia trên thị trường xuất khẩu.

Kênh quốc gia : Đây là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại từng quốc gia – khi đăng ký nhãn hiệu tại nước cần được bảo hộ.

Kênh khu vực: Nộp đơn đăng ký bảo hộ tại các nước là thành viên của một hệ thống đăng ký nhãn hiệu khu vực có hiệu lực trên lãnh thổ của tất cả các nước thành viên.

Kênh quốc tế: Sử dụng theo hệ thống Madrid và nghị định thư Madrid.

Hệ thống Madrid (gồm Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid) là hệ thống đăng ký thương hiệu và nhãn hiệu (trademark) toàn cầu theo đó chủ đơn nhãn hiệu có thể nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thông qua một đơn đăng ký duy nhất tại cơ quan sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Khi đăng ký theo hệ thống này sẽ tập trung vào nhiều quốc gia trong hệ thống Madrid và một thủ tục tập trung về duy trì và quản lý đăng ký quốc tế có hiệu lực trên các lãnh thổ liên quan.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449