Công văn 4830/BTC-HCSN năm 2015 về định mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật do Bộ Tài chính ban hành

0

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4830/BTC-HCSN
V/v ban hành định mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/4/2013, Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020. Trong đó, quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mức chi phí đào tạo cho từng nghề trong danh mục nghề đào tạo phù hợp với chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, đặc thù của người khuyết tật và điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho người khuyết tật từ nguồn kinh phí bố trí trong Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, hầu hết các địa phương chưa ban hành Quyết định phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT- BTC-BLĐTBXH.

Để có căn cứ thực hiện hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mức chi phí đào tạo cho từng nghề trong danh mục nghề đào tạo phù hợp với chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, đặc thù của người khuyết tật và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án trợ giúp cho người khuyết tật tại địa phương và báo cáo tình hình thực hiện hàng năm trên địa bàn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449