Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán phải tuân theo quy định nào

0

Hợp đồng thuê khoán tài sản đây là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau, trong đó bên tham gia giao khoán tài sản cho bên thuê để khai thác tài sản công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được tư tài sản đó trong đó phải có nghĩa vụ trả tiền thuế.

Sau đây là những quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán:

  • Khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo cáo cho bên kia biết trước thời gian hợp lý, khi bên thuê chứng khoán theo thời vụ hay chu kỳ khai thác thì thời hạn phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.
  • Trong trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ, mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

Để rõ hơn vấn đề này tôi lấy vi dụ như sau : Bên A cho bên B thuê một khoảng đất trống để thực hiện canh tác, nuôi trồng, nhưng trong quá trình thực hiện thì bên B đã phát hiện tại đây có mỏ than và tiến hành khai thác. việc nuôi trồng trên mảnh đất thuê nay là nguồn thu nhập chính của bên B. Khi bên A phát hiện ra hành vi không đúng trong hợp đồng mà bên B đang sử dụng thì bên A cũng không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà chỉ có thẩm quyền yêu cầu bên B chấm dứt hành vi khai thác này.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449